ヘルニア手術経過写真
[ No.1 ] [ No.2 ] [ No.3 ]
/kojiro/img3/0021.jpg
/kojiro/img3/0022.jpg
/kojiro/img3/0023.jpg
/kojiro/img3/0024.jpg
/kojiro/img3/0025.jpg
/kojiro/img3/0026.jpg
/kojiro/img3/0027.jpg
/kojiro/img3/0028.jpg
/kojiro/img3/0029.jpg
/kojiro/img3/0030.jpg
[ No.1 ] [ No.2 ] [ No.3 ]