ヘルニア手術経過写真
[ No.1 ] [ No.2 ] [ No.3 ]
/kojiro/img3/0001.jpg
/kojiro/img3/0002.jpg
/kojiro/img3/0003.jpg
/kojiro/img3/0004.jpg
/kojiro/img3/0005.jpg
/kojiro/img3/0006.jpg
/kojiro/img3/0007.jpg
/kojiro/img3/0008.jpg
/kojiro/img3/0009.jpg
/kojiro/img3/0010.jpg
[ No.1 ] [ No.2 ] [ No.3 ]